Translate/Prevedi

Croatian English French German Hebrew Italian Portuguese Russian Spanish

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 88/01) i članka 125. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 79/07 i 79/09), Skupština «Potrošača» - Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača na sjednici održanoj 15. rujna 2010. godine, usvojila je

 

S T A T U T

“P O T R O Š A Č A”

HRVATSKOG SAVEZA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA


I

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje “Potrošač” – Hrvatski savez organizacija za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Savez); zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Saveza; članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj; tijela, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje mogućom dobiti; način stjecanja imovine te prestanak i postupanje s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza.

 

Članak 2.

Savez je udruga za zaštitu potrošača, osnovan s ciljem provođenja politike zaštite potrošača, uzajamne potpore i ostvarivanja zajedničkih interesa na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Savez nastupa u ime svojih članica, a na dobrobit svih potrošača, u javnosti i pred tijelima državne uprave, s ciljem zaštite zajedničkih interesa potrošača, davanja mišljenja na prijedloge propisa koji mogu imati utjecaj na potrošače.

Savez je pravna osoba.

U radu Saveza sve članice sudjeluju ravnopravno.

 

Članak 3.

Savez je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija više razine utemeljena od strane zainteresiranih hrvatskih potrošačkih udruga. Savez je organizacija za zaštitu potrošača koja djeluje na prostoru Republike Hrvatske, a koja ima za cilj pomoći potrošačima Republike Hrvatske u zaštiti njihovih prava kao, poticati prilagodbu hrvatskoga zakonodavstva najvišim standardima zaštite potrošača u razvijenim demokracijama te izgraditi djelatni sustav za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj prema standardima zemalja Europske unije.

Pri ostvarenju ciljeva svoga javnog djelovanja Savez prihvaća politiku zaštite potrošača Europske unije, BEUC-a i Consumers Internationala definiranu pravima potrošača:

 • na sigurnost roba i usluga
 • na punu, pravodobnu i istinitu informaciju
 • na izbor proizvoda i usluga
 • na zadovoljenje temeljnih životnih potreba
 • na naknadu štete
 • na zdrav okoliš
 • na obrazovanje građana kao potrošača
 • na predstavljanje potrošača u tijelima vlasti koja odlučuju o pitanjima bitnim za potrošače

 

Provođenje politike zaštite potrošača ima za cilj:

 • iskorjenjivanje siromaštva
 • racionalno i učinkovito upravljanje
 • dostizanje socijalne pravednosti, poštivanje ljudskih prava i dostojanstva ljudske osobe i obitelji
 • izgradnju uređenoga socijalno-tržišnoga i ekološki održivog gospodarstva
 • dostizanje zakonski uređene i djelatne zaštite čovjekova okoliša te funkcioniranje države kao pravne države

 

Članak 4.

Puni naziv Saveza je: “Potrošač” – Hrvatski savez organizacija za zaštitu potrošača.

Skraćeni naziv glasi: Savez “Potrošač”.

Sjedište Saveza je u Zagrebu.

 

Članak 5.

Savez ima svoj pečat, znak i zastavu.

Pečat je okruglog oblika promjera 35 mm. Na vrhu pečata ispisana je riječ “POTROŠAČ”, u sredini slika vage, ispod nje ispisan tekst: Zagreb, te na dnu ispisan puni naziva „Savez organizacija za zaštitu potrošača Hrvatske“.

Znak je vaga uokvirena s 15 zvjezdica. Vaga i zvjezdice su žute boje na kvadratnoj podlozi tamnoplave boje Europske unije.

Zastava može biti različite veličine, s tim da dužina mora biti 1,5 do 2 puta veća od širine. Na tamnoplavoj podlozi u sredini zastave je znak Saveza. Iznad znaka (vaga uokvirena sa 15 žutih zvjezdica) velikim žutim slovima piše “POTROŠAČ”. Iznad donje kraće stranice velikim slovima piše “HRVATSKI SAVEZ ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA”.

 

Članak 6.

Savez može biti član sličnih asocijacija u zemlji i inozemstvu te s njima potpisivati Sporazume o partnerstvu i suradnji na područjima od interesa za zaštitu potrošača.

 

II

CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA

 

Članak 7.

Cilj je Saveza udruživanje i umrežavanje hrvatskih potrošačkih organizacija kako bi se promovirali, zaštitili i zastupali interesi hrvatskih potrošača u izradi i provedbi politike zaštite potrošača Republike Hrvatske i Europske unije pri institucijama Republike Hrvatske i Europske unije.

U svrhu istoga, Savez će osobito:

 • poduzimati sve zakonske mjere koje su mu na raspolaganju kako bi utjecao na razvoj politike Republike Hrvatske, a koje su u interesu potrošača;
 • voditi ažurnu dokumentaciju i izvršavati potrebna istraživanja;
 • redovito obavještavati svoje članove o razvoju politika Europske unije koje utječu na potrošače;
 • promovirati inicijative koje odgovaraju njegovim ciljevima, a koje će izvršavati organizacije članice u Hrvatskoj;
 • poticati suradnju među organizacijama članicama;
 • poduzimati ostale korisne inicijative za unaprjeđenje svojih ciljeva.

 

Članak 8.

Ciljevi djelovanja Saveza su:

 • provedba i primjena odredbi Zakona o zaštiti potrošača u Republici Hrvatskoj, te propisa i odluka donesenih temeljem toga Zakona, kao i ostalih propisa iz područja zaštite potrošača;
 • obavljanje poslova na području zaštite potrošača određenih Nacionalnim programom zaštite potrošača koji donosi Hrvatski sabor te provođenje aktivnosti koje su definirane programima rada organizacija članica Saveza;
 • obavještavanje potrošača o njihovim pravima i obvezama te pojavama na tržištu;
 • pokretanje postupaka pred nadležnim sudom s ciljem zaštite kolektivnih interesa potrošača;
 • obavljanje ostalih poslova koji su temeljem Zakona u nadležnosti Saveza “Potrošač”, a iz područja su zaštite potrošača sukladno članskim obvezama Statuta BEUC-a, Consumers Internationala i ANEC-a.

 

Članak 9.

Djelatnosti na realizaciji ciljeva Saveza:

 • rad u centrima i savjetovalištima za zaštitu potrošača, temeljem potreba predviđenih Nacionalnim programom zaštite potrošača i programima organizacija članica;
 • pružanje uzajamne potpore organizacijama članicama Saveza s ciljem ostvarivanja interesa udruga potrošača na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • nastupanje u ime svojih članica, a na dobrobit potrošača, u javnosti i pred tijelima javne vlasti, radi zajedničke zaštite interesa potrošača;
 • davanje mišljenja na prijedloge propisa koji mogu imati utjecaj na potrošače;
 • sudjelovanje predstavnika u raspravama na sjednicama saborskih odbora koje su od interesa za potrošače;
 • uključivanje u provedbu školskih odgojnih programa osnovnog i srednjeg obrazovanja koji sadržavaju i osnovna znanja i obveze o pravima i zaštiti potrošača;
 • promoviranje djelatnosti putem medija, organiziranje savjetovanja, tribina, predavanja i drugih stručnih skupova te uvrštavanje u program radio i TV emisija sa svrhom stručnog obrazovanja građana u području zaštite potrošača;
 • objavljivanje liste trgovaca koji su višekratno tijekom proteklih godinu dana oštetili potrošače ili svjesno prodavali proizvode opasne po zdravlje i sigurnost potrošača;
 • poticanje stručnjaka na bavljenje problemima iz područja zaštite potrošača na tržištu;
 • aktivno sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je član ili ima svoje predstavnike u tim međunarodnim organizacijama, a sukladno njihovim statutima i programima djelovanja;
 • suradnja sa svim organizacijama u zemlji i inozemstvu koje podupiru rad i ciljeve djelovanja Saveza;
 • suradnja s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama i institucijama koje imaju utjecaj u području zaštite potrošača svojim znanjem i i iskustvom;
 • stalna suradnja s odgovarajućim tijelima lokalne samouprave, županijama i ostalim tijelima državne uprave na području zaštite potrošača;
 • obavljanje poslova na druge propisane načine, a koji se odnose na područje zaštite potrošača.

 

Članak 10.

Rad Saveza je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem organizacija koje su u sastavu Saveza te šire javnosti putem javnih medija.

Predstavnici javnih medija mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Saveza i izvještavati javnost o radu tih tijela i Saveza u cjelini.

S ciljem sustavnog informiranja članica Saveza, partnera i institucija te potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Savez izdaje mjesečni e-newsletter.

Savez po potrebi izdaje periodične publikacije, biltene, letke i plakate sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

III

ČLANSTVO SAVEZA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST

 

Članak 11.

Članovi Saveza mogu biti udruge za zaštitu potrošača koje prihvaćaju i aktivno provode Statut i opće akte Saveza te da su registrirane pri nadležnom tijelu državne uprave.

O pristupanju Savezu potencijalna organizacija se izjašnjava pismeno, a o prijemu kandidata u članstvo Saveza odlučuje Upravno vijeće Saveza.

Ako kandidata zainteresiranog za članstvo Upravno vijeće odbije, on se može žaliti Skupštini Saveza u roku od 15 dana od primitka pisane obavijesti o neprihvaćanju zahtjeva.

Odluka Skupštine je konačna.

Savez ima registar članova koji vodi tajnik Saveza.

 

Članak 12.

 

Prava i obveze članovi Saveza su :

 • aktivno sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Saveza
 • aktivno kreirati djelatnost Saveza i njegovih tijela na hrvatskoj i međunarodnoj sceni
 • pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Saveza
 • redovito plaćati članarinu
 • čuvati i podizati ugled Saveza i promovirati njegove ciljeve svim demokratskim raspoloživim sredstvima.

 

O visini i plaćanju članarine za iduću godinu odluku donosi Upravno vijeće, najkasnije u posljednjem kvartalu tekuće godine.

 

Članak 13.

Članstvo u Savezu prestaje:

 • prestankom djelovanja Saveza
 • pismenom izjavom o istupanju iz Saveza
 • isključenjem iz Saveza.

 

Član Saveza može biti isključen iz Saveza ako prekrši odredbe Statuta i druge opće akte Saveza te ugrozi interese Saveza ili prouzroči ozbiljnu štetu Savezu i ugledu njegovog članstva.

Odluku o isključenju donosi Upravno vijeće Saveza natpolovičnom većinom svih članova Upravnog odbora. U slučaju izjednačenog broja glasova, glas predsjedavajućeg odlučuje.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

 

IV

TIJELA SAVEZA

 

Članak 14.

Tijela Saveza su:

 • Skupština
 • Upravno vijeće
 • Predsjednik
 • Zamjenik predsjednika za međunarodnu suradnju
 • Zamjenik predsjednika za suranju s državnom, regionalnom i lokalnom upravom i samoupravom
 • Tajnik

 

V

SKUPŠTINA

 

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom, a čine je po jedan predstavnik organizacija koje čine Savez.

Članica Saveza ima pravo zamijeniti svog predstavnika u Skupštini, uz obrazloženje, najviše dva puta između dva izborna zasjedanja, u tom slučaju novonominiranog člana potvrđuje Upravno vijeće i o tome izvještava Skupštinu na godišnjem zasjedanju koja potvrđuje ili opoziva odluku o imenovanju.

 

Članak 16.

Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne ili izvanredne.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, izborna svake četire godine, a izvanredna prema potrebi.

Redovnu sjednice Skupštine saziva Predsjednik na osobnu inicijativu ili prema zaključku Upravnog vijeća.

Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati Predsjednik na osobnu inicijativi , Upravno vijeće ili najmanje 50%+1 članica Saveza. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Na izvanrednoj sjednici Skupštine razmatraju se samo pitanja zbog kojih je sjednica Skupštine sazvana.

U odluci o sazivanju sjednice Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove zasjedanje izvanredne sjednice Skupštine u roku do 30 dana od dana dostave zahtjeva sukladno stavku 4. ovog članka, sazvat će je predlagatelj prema istim elementima kao kada je saziva Predsjednik.

 

Članak 17.

Skupštinom predsjeda predsjednik Saveza, a u slučaju njegove odsutnosti Zamjenik Predsjednika za međunarodnu suradnju. Ako je i on odsutan, Skupština će na početku sjednice javnim glasovajnjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Saveza.

 

Članak 18.

Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočno 50%+1 članova Skupštine. Ukoliko Skupštini ne pristupi 50%+1 članova bez obrazloženja, pričekat će se pola sata. Nakon toga Skupština se može održati i pravovaljano odlučivati ako je nazočna 1/3 članova članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. U sluičaju izjednačenog broja glasova, glas predsjedavajućeg odlučuje.

U slučaju neispunjavanja uvjeta za održavanje sjednice Skupštine zakazuje se novo zasjedanje po istim pitanjima dnevnog reda u roku od najviše 30 dana od dana neodržavanja sjednice Skupštine.

 

Članak 19.

Skupština Saveza odlučuje o svim poslovima Saveza koji nisu u nadležnosti Upravnog vijeća ili Predsjednika. Njezine posebne nadležnosti su:

 • donosi i mijenja Statut i Poslovnik o radu Skupštine Saveza
 • bira članove Upravnog vijeća
 • bira predsjednika Saveza
 • donosi financijski godišnji plan Saveza i Završni račun
 • usvaja zaključke i donosi strateški i godišnji operativni plan za djelovanje Saveza
 • usvaja financijski plan
 • usvaja financijsko izvješće
 • razmatra izvještaj o radu Predsjednika i Upravnog odbora
 • odlučuje o udruživanju u druge organizacije u zemlji ili inozemstvu i istupanju iz njih
 • odlučuje o žalbama članova
 • donosi Program rada
 • odlučuje o prestanku rada Saveza
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom.

VI

UPRAVNO VIJEĆE

 

Članak 20.

Upravno vijeće je najviše tijelo Saveza između dva zasjedanja Skupštine i provodi odluke Skupštine politike zaštite potrošača te Zakona o zaštiti potrošača, osim promjene Statuta.

Upravno vijeće je izvršno i operativno kolegijalno tijelo čije sjednice saziva predsjednik Saveza koji je po funkcionalnoj dužnosti predsjednik Upravnog vijeća ili jedan od zamjenika.

 

Članak 21.

Prilikom izbora članova Upravnog vijeća svaka članica može nominirati samo jednog člana.

Upravno vijeće čini 5 članova izabranih iz organizacija u Savezu: predsjednik, zamjenik za međunarodnu suradnju i tajnik Saveza koji su po funkciji ujedno i predsjednik, zamjenik i tajnik Upravnog vijeća te zamjenik predsjenika Saveza za suranju s državnom, regionalnom i lokalnom upravom i samoupravom i još jedan član kojeg bira Skupština na mandat od četiri godine.

 

Članak 22.

Upravno vijeće Saveza:

utvrđuje prijedlog Statuta te njegove izmjene i dopune

 • priprema skupštinu Saveza
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu
 • odlučuje o visini članarine
 • odlučuje o isključenju iz članstva
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta
 • brine o informiranju članova
 • odlučuje o korištenju imovine Saveza
 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost
 • donosi Pravilnik o organizaciji i druge opće akte potrebne za rad Saveza
 • u svim bitnim pitanjima za Savez, posebno kada se radi o podizanju tužbi, predsjednik Saveza dužan je zatražiti pristanak Upravnog vijeća.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Saveza, Upravno vijeće može osnovati stalne ili povremene odbore ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju odbora ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljanje poslova.

 

Članak 23.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Za svoj rad Upravno vijeće je odgovorno Skupštini, kojoj podnosi izvješće o svom radu. Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova članova Upravnog vijeća nazočnih na sjednici, ukoliko su na sjednici najmanje 3 člana.

Sjednice Upravnog vijeća u načelu se održavaju elektronskom poštom. Zapisnik s takvog oblika sjednice čine tipkani sadržaji cjelokupne razmijenjene e-pošte koja je u svezi s točkama dnevnog reda Sjednice i zaključkom koji potpisuje tajnik, a ovjerava predsjednik Upravnog vijeća.

U slučaju žurnosti ili nedostatka financijskih sredstava može se održati telefonska sjednica o čemu se piše zapisnik koji potpisuje tajnik, a ovjerava predsjednik Upravnog vijeća. Kompletni zapisnici dostavljaju se elektronskom poštom svim članovicama Saveza.

Upravno vijeće potvrđuje Skupština na mandat od četiri godine. Članovi Upravnog vijeća nemaju ograničenje broja mandata..

 

 

VII

PREDSJEDNIK

 

Članak 24.

Predsjednika Saveza bira Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednik Saveza :

 

 • zastupa Savez na hrvatskoj i međunarodnoj javnoj sceni
 • saziva sjednice Skupštine Saveza
 • provodi odluke Skupštine i Upravnog vijeća Saveza te rukovodi radom Saveza i Upravnog vijeća između dvije sjednice
 • vodi sve poslove Saveza kojima se unaprjeđuju ili postižu ciljevi Saveza
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog vijeća
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Saveza, njegovih tijela i njegovim ciljevima
 • rukovodi radom Skupštine
 • po funkciji je ujedno i predsjednik Upravnog vijeća
 • potpisuje ugovore o djelu s članovima Saveza i vanjskim suradnicima prema sadržajima i zadaćama projekata prihvaćenih od domaćih i stranih davatelja financijske potpore
 • predlaže Skupštini kandidate za zamjenike Predsjednika i tajnika
 • u ime Saveza potpisuje ugovore, financijske dokumente i rješenja o kotizaciji projekata koje je Savez dobio na natječajima
 • obavlja i druge poslove otvrđene ovim Statutom, programom rada i zakonima
 • za svoj rad odgovoran je Upravnom vijeću i Skupštini Saveza
 • podnosi Upravnom vijeću i Skupštini Saveza godišnje izvješće o svom radu

 

VIII

ZAMJENIK PREDSJENIKA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

 

Članak 25.

Zamjenika predsjednika Saveza za međunarodnu suradnju bira Skupština na mandat od četiri godine.

Zamjenik predsjednika Saveza za međunarodnu suradnju:

Pomaže Predsjedniku u pripremi i provođenju svih poslova vezanih za međunarodnu suradnju

 • u spriječenosti Predsjendika saziva sjednice Skupštine Saveza i Upravnog vijeća
 • u spriječenosti Predsjenika provodi odluke Skupštine i Upravnog vijeća Saveza te rukovodi radom Saveza i Upravnog vijeća između dvije sjednice
 • predlaže Predsjedniku Saveza djelatnosti iz okvira međunarodnih odnosa
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Saveza, njegovih tijela i njegovim ciljevima na međunarodnom planu
 • u spriječenosti Predsjenika rukovodi radom Skupštine
 • po funkciji je ujedno i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
 • u spriječenosti Predsjenika potpisuje ugovore o djelu s članovima Saveza i vanjskim suradnicima prema sadržajima i zadaćama projekata prihvaćenih od domaćih i stranih davatelja financijske potpore
 • u spriječenosti Predsjednika u ime Saveza potpisuje ugovore, financijske dokumente i rješenja o kotizaciji projekata koje je Savez dobio na natječajima
 • obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika a utvrđene ovim Statutom, programom rada i zakonima
 • za svoj rad odgovoran je Predsjendiku, Upravnom vijeću i Skupštini Saveza

 

IX

ZAMJENIK PREDSJENIKA ZA SURADNJU S DRŽAVNOM, REGIONALNOM I LOKALNOM UPRAVOM I SAMOUPRAVOM

 

Članak 26.

Zamjenika predsjednika Saveza za suranju s državnom, regionalnom i lokalnom upravom i samoupravom bira Skupština na mandat od četiri godine.

Zamjenik predsjednika Saveza za suranju s državnom, regionalnom i lokalnom upravom i samoupravom:

pomaže Predsjedniku u pripremi i provođenju svih poslova vezanih za suradnju s državnom, regionalnom i lokalnom upravom i samoupravom

 • po ovlasti Predsjenika zastupa Savez u odnosima s državnom, regionalnom i lokalnom upravom i samoupravom
 • predlaže Predsjedniku Saveza djelatnosti i poslova vezanih za suradnju s državnom, regionalnom i lokalnom upravom i samoupravom
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Saveza, njegovih tijela i njegovim ciljevima na državnom, regionalnoj i lokalnoj razini
 • obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika a utvrđene ovim Statutom, programom rada i zakonima
 • za svoj rad odgovoran je Predsjendiku, Upravnom vijeću i Skupštini Saveza
 • po funkciji je ujedno i član Upravnog vijeća

X

TAJNIK

 

Članak 27.

Tajnika Saveza bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Savezu.

Tajnik je po funkciji ujedno i tajnik Upravnog vijeća Saveza.

Tajnik Saveza:

 • vodi registar organizacija članica
 • vodi i izrađuje zapisnike sa sjednice Skupštine i Upravnog vijeća Saveza
 • vodi i čuva pismohranu Saveza
 • obavlja administrativne i druge poslove za potrebe Saveza i Upravnog vijeća Saveza sukladno općim aktima Saveza
 • najmanje jednom mjesečno priprema i dostavlja priopćenje za medije (koje odredi Upravno vijeće) o djelatnostima i rezultatima rada Saveza
 • najmanje dva puta godišnje organizira i vodi konferenciju za medije na temu djelovanja Saveza
 • po potrebi organizira i provodi izvanredne konferencije za medije.

 

Članak 28.

Za svoj rad tajnik je odgovoran Predsjedniku i Upravnom vijeću, a priopćenja za medije ne može davati bez odobrenja predsjednika Saveza, osim u iznimnim slučajevima kada to zahtijeva promptnost radi očuvanja ugleda Saveza, a o tome je dužan izvijestiti predsjednika Saveza najkasnije u roku od 24 sata.

 


XI

ADMINISTRATIVNO I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 29.

Za obavljanje stručno administrativnih, pomoćnih i drugih poslova, Savez može uposliti potreban broj administrativnih djelatnika pod uvjetima utvrđenim zakonom, o čemu cjelovitu odluku donosi Upravno vijeće Saveza, ili ih imenovati za obavljanje tih poslova bez naknade.

Prijedlog s obrazloženjem za pokretanje postupka za razrješavanje administrativnih djelatnika prije isteka vremena na koje su uposleni može pokrenuti organizacija članica Saveza ili Upravno vijeće Saveza, a odluku donosi Upravno vijeće Saveza.

 

Članak 30.

Sredstva potrebna za ostvarenje programa rada i programskih aktivnosti Savez stječe iz:

a) državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave te fondova

b) prikupljene članarine

c) donacija, sponzorstva ili naknada za djelatnosti Saveza

d) drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

Članak 31.

Prihodi i rashodi Saveza utvrđuju se financijskim planom koji donosi Skupština Saveza za kalendarsku godinu.

Financijski plan u osnovi proizlazi iz programa rada Saveza koji donosi Skupština Saveza.

Usvojeni financijski plan može se tijekom godine mijenjati, a izmjene i dopune odlukom donosi Upravni vijeće Saveza.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Predsjednik Saveza, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik za međunarodnu suradnju.

 

Članak 32.

Imovinu Saveza čine:

 • novčana sredstva
 • pokretne stvari
 • nekretnine
 • druga imovinska prava.

 

Članak 33.

Savez upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Po završetku godine sastavlja se završni račun.

Predsjednik Saveza, ili zamjenik za međunarodnu suradnju u slučaju njegove odsutnosti, ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Saveza.

 

XIII

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 34.

Statut je temeljni opći akt i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta Saveza.

Nacrt Statuta kao i njegovu izmjenu i dopunu priprema i utvrđuje Upravno vijeće Saveza te upućuje na raspravu organizacijama članicama Saveza.

Upravno vijeće razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani na raspravu, zauzima stavove o njima te utvrđuje prijedlog Statuta.

Tumačenje odredbi Statuta daje Upravno vijeće.

Statut i izmjene Statuta Saveza donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine, a u slučaju izjednačenog broja glasova, glas predsjedavajućeg odlučuje.

Sva unutarnja pitanja Saveza kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština.

 

XIV

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.

Savez prestaje s radom odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka rada, imovina pripada osnivačima koji su u vrijeme prestanka rada Saveza aktivni.

 

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

 

U Zagrebu 15. rujna 2010. godine.

 

“POTROŠAČ”

Hrvatski savez organizacija za zaštitu potrošača

Predsjednik

mr. sc Ilija Rkman

Zanimljivosti

Rečenice koje su obilježile 2013. potrošačku godinu

REČENICE KOJE SU OBILJEŽILE 2013. GODINU I POSTALE SU DIJELOM IZJAVA DRŽAVNIH DUŽNOSTNIKA, UDRUGA POTROŠAČA I MEDIJA

Konferencija-privatnost

Afera "Piletina"

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information

Pravo na zdravu hranu

WCRD 2015


WCRD 2015 Karta
CI aktivnosti članova, zdravstveni pokazatelji i aktivnosti ovogodišnje kampanje.
Pogledaj kartu →
Scroll to top

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information